Biedronki

Biedronki to najmłodsza grupa dzieci (2,5 - 3 latki).

 

Umiejętności społeczno-emocjonalne:

 • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

 • Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

 • Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

Nauka czynności:

 • Rysuje po śladzie literę „H” i „h”.

 • Potrafi zobrazować ruchem osobę, zwierzę lub pzredmiot.

 • Kontroluje siłę dmuchania.

 • Precyzyjnie kreśli po śladzie.

 • Doskonali technikę i precyzję wycinania nożyczkami.

 • Doskonali umiejętność rzutu i łapania piłki.

Ja i moje zachowanie:

 • Kształtuje postawy proekologiczne, rozumiejąc niekorzystny wpływ zanieczyszczenia wody na faunę i florę.

 

WIODĄCE ZAGADNIENIA:

 • Buduje pozytywną samoocenę, dostrzegając swoje mocne strony.

 • Uczestniczy w aranżowaniu przestrzeni oraz odgrywa przyjętą w zabawie rolę.

 • Dostrzega różnorodność krajobrazów Polski oraz ich cechy charakterystyczne.

 • Dokonuje oceny zachowań pod kątem bezpieczeństwa.

 

ZABAWY RUCHOWE, SŁOWNO-RUCHOWE:

 • zabawa z elementem równowagi (Przeprawa przez rzekę)

 • zabawa słowno-ruchowa (Słoń)

 • zabawa słowno-ruchowa masażyki (Szły słonie po betonie)

 • zabawa bieżna z pościgiem (Berek kucan)

 • zabawa ruchowa przy muzyce(Załoga na statek)

 • zabawa ruchowa z elementem toczenia (Zygzakowy tor)

 • zabawa ruchowa z elementem rzutu (Lodowa tarcza)

 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE:

 • słuchowe (Jaka to melodia?)

 • oddechowe i fonacyjne (Kto się śmieje?)

 • zwiększające sprawność narządów artkulacyjnych (Muzykalna buzia)

 • rozwijające słownictwo (Kto jest za drzewem?)

 

NASZA LEKTURA:

M. E. Letki „Za dobra wróżka”

R. Witek „ Koń i osioł”

J. Grimm „Pani Zamieć”

A. Bahdaj „Podróż w nieznane”

WIERSZ I PIOSENKA:

Wiersze i piosenki z okazji zakończenia Roku Przedszkolnego

 

 TEMAT: W domu najlepiej

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów.

 • Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych.

 • Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia.

 • Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z zawodami.

 • Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym.

 • Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil.

    

  TEMAT: Uczciwość na co dzień

 • Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takich jak uczciwość, prawdomówność, szacunek.

 • Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć.

 • Przewidywanie skutków nieprawdidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości.

 • Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań.

 • Wdrażanie do przestrzeganie reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

 • Rozpoznawanie kształtu litery „w” i „W”.

   

 • TEMAT: Mierzymy czas 

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

 • Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

 • Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określeniem czasu

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

 • Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

 • „K jak kot” - poznanie litery „K” i „k”

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - BIEDRONKI

 

 

 

 

600- 800

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 830

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

830- 900

 

Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów, oraz procesów poznawczych

900- 915

 

Ćwiczenia poranne

915-930

 

II Śniadanie

930-1015

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1015-1100

R

Zabawy ruchowe na placu zabaw lub spacer i obserwacje przyrodnicze

1100-1130

 

Obiad I (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1130-1215

Z

Zabawy dowolne na sali

1215-1230

D

Zabawa dydaktyczna

1230 - 1300

 

Obiad II (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1300-1330

 

Relaks, bajkoterapia – 2 razy w tygodniu, słuchanie muzyki - wyciszenie

1330-1430

 

Zabawy dowolne/Zajęcia dodatkowe /

1430-1500

 

Podwieczorek (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1500-1615

R

Zabawy ruchowe na placu zabaw

1615-1700

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.