WYDARZENIA MIESIĄCA:

 • 01-06-2016 Międzynarodowy Dzień Dziecka

 • 02-06-2016 Dzień bez Krawata

 • 06-06-2016 Światowy Dzień Pocałunku

 • 07-06-2016 Dzień Chemika

 • 09-06-2016 Dzień Przyjaciela

 • 10-06-2016 Międzynarodowy Dzień Elektryka

 • 14-06-2016 Światowy Dzień Krwiodawstwa

 • 24-06-2016 Dzień Przytulania

 • 25-06-2016 Dzień Marynarza, Światowy Dzień Smerfa

 

CELE WYCHOWAWCZE:

Umiejętności społeczno-emocjonalne:

 • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

 • Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

 • Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

Nauka czynności:

 • Rysuje po śladzie literę „H” i „h”.

 • Potrafi zobrazować ruchem osobę, zwierzę lub pzredmiot.

 • Kontroluje siłę dmuchania.

 • Precyzyjnie kreśli po śladzie.

 • Doskonali technikę i precyzję wycinania nożyczkami.

 • Doskonali umiejętność rzutu i łapania piłki.

Ja i moje zachowanie:

 • Kształtuje postawy proekologiczne, rozumiejąc niekorzystny wpływ zanieczyszczenia wody na faunę i florę.

 

WIODĄCE ZAGADNIENIA:

 • Buduje pozytywną samoocenę, dostrzegając swoje mocne strony.

 • Uczestniczy w aranżowaniu przestrzeni oraz odgrywa przyjętą w zabawie rolę.

 • Dostrzega różnorodność krajobrazów Polski oraz ich cechy charakterystyczne.

 • Dokonuje oceny zachowań pod kątem bezpieczeństwa.

 

ZABAWY RUCHOWE, SŁOWNO-RUCHOWE:

 • zabawa z elementem równowagi (Przeprawa przez rzekę)

 • zabawa słowno-ruchowa (Słoń)

 • zabawa słowno-ruchowa masażyki (Szły słonie po betonie)

 • zabawa bieżna z pościgiem (Berek kucan)

 • zabawa ruchowa przy muzyce(Załoga na statek)

 • zabawa ruchowa z elementem toczenia (Zygzakowy tor)

 • zabawa ruchowa z elementem rzutu (Lodowa tarcza)

 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE:

 • słuchowe (Jaka to melodia?)

 • oddechowe i fonacyjne (Kto się śmieje?)

 • zwiększające sprawność narządów artkulacyjnych (Muzykalna buzia)

 • rozwijające słownictwo (Kto jest za drzewem?)

 

NASZA LEKTURA:

M. E. Letki „Za dobra wróżka”

R. Witek „ Koń i osioł”

J. Grimm „Pani Zamieć”

A. Bahdaj „Podróż w nieznane”

WIERSZ I PIOSENKA:

Wiersze i piosenki z okazji zakończenia Roku Przedszkolnego

 

TEMAT: W domu najlepiej

 

 

 

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów.

 • Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych.

 • Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia.

 • Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z zawodami.

 • Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym.

 • Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil.

 

 

TEMAT: Uczciwość na co dzień

 

 

 

 • Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takich jak uczciwość, prawdomówność, szacunek.

 • Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć.

 • Przewidywanie skutków nieprawdidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości.

 • Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań.

 • Wdrażanie do przestrzeganie reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

 • Rozpoznawanie kształtu litery „w” i „W”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: Muzyka która łączy

 

 

 • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki-od klasycznej po współczesną.
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych.
 • Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.
 • Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie.
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu.
 • Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.
 • Rozbudzanie, pod wpływem muzyki, wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej.
 • Kształtowanie kultury odbioru muzyki.
 • Zabawy z literą „D”, „d”.

 

 

 

 

                                 

TEMAT: Łąka pełna życia

 

 

 

 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.
 • Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.
 • Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 • Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.
 • Zdobywanie doświadczeń w planowaniu i realizacji projektu zespołowego wykonania albumu.
 • Rozróżnianie głosek „B” i „P”. Ćwiczenia z literami „b”, „B”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

TEMAT: Świat dla odważnych

 

 

 

 • Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych.
 • Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
 • Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych.
 • Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań.
 • Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężania i niwelowania.
 • Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.
 • Prezentacja litery „r”, „R”, ćwiczenia graficzne.

 

TEMAT : Raz, dwa, trzy, teraz głos masz ty

 

 

 

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
 • Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi. Zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne.

 

 

TEMAT: Radosna Wielkanoc

 

 

 • Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu.
 • Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowaniu do świąt.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań.
 • Zakładanie tradycyjnej hodowli rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu.
 • Nauka deklamowania wiersza z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu i intonacji.

 

 

  

TEMAT: Oznaki wiosny

 

 

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.
 • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marca oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych.
 • Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania o nie i obserwowania ich.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu.
 • Poznanie litery „ł” , „Ł”.

 

 

 

TEMAT : Ważna sprawa – odpowiedzialność

 

 

 

 • Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.
 • Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.
 • Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.
 • Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.
 • Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie sobie własnych powinności wobec najbliższych.
 • Poznanie obrazu graficznego litery „S”, „s”.

 

 

TEMAT : Oblicza sztuki

 

 

 

 • Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki
 • Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury i fotografii artystycznej
 • Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu
 • Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych
 • Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego
 • Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu
 • Poznanie i wprowadzenie litery „J” i „j”

 

 

TEMAT : Świat w książkach zapisany

 

 

 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni
 • Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy
 • Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek
 • Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania
 • Poznanie litery „G” i „g”

1.02.2016 godz.10.00 Wysłuchamy koncertu muzycznego " Czerwony Kapturek" w Szkole Muzycznej

5.02.2016 godz. 12.40 Obejrzymy z dziecmi "Baśń  o dwunastu miesiącach" w wykonaniu aktorów Teatru Arlekin

 

 

TEMAT : Zdrowie jest najważniejsze

 

 

 • Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

 • Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 • Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

 • Dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 • Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej.

 • Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych.

 • Poznanie sposobów zabezpieczania się przed zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczanie skóry kremem.

 • Liczenie i dopełnianie do ośmiu. Ćwiczenia graficzne z liczbą osiem.

 • Poznanie litery „n” i „N”.

 

19.01.2016 / WTOREK /o godz. 9.15 wychodzimy do Przedszkola Pod Kasztanami, by podziwiać kolegów i koleżanki podczas wystawianej                                                          przez nich Jasełki .

20.01.2016 / ŚRODA /na godz. 10.00 jesteśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 23 na Jasełkę w wykonaniu dzieci z kołka teatralnego

20.01.2016 / ŚRODA / o godz.12.30 SPOTKANIE Z ROLNIKIEM JABŁUSZKO I PANIĄ MARCHEWKĄ. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TE                                                           ZAJĘCIA RODZICÓW, KTÓRYM CZAS NA TO POZWOLI.

21.01.2016 / CZWARTEK /o godz. 9.00 będziemy wlasnoręcznie przygotowywali  mydełka dla Babci i Dziadka

25.01.2016 / PONIEDZIAŁEK / o godz. 9.00 obejrzymy przedstawienie teatralne pt: "  Zaczarowane kalosze"

25.01.2016 / PONIEDZIAŁEK /o godz. 15.30 zapraszamy nasze kochane Babcie i Dziadków na przedstawienie z okazji dnia Babci i Dziadka ;-)                                                   Przedstawienie i poczęstunek będzie w sali na parterze.

26.01.2016  / WTOREK /o godz. 9.00 będziemy się bawili na Balu Karnawałowym.

27.01.2016 / ŚRODA /o godz. 14.30 Kolęda w Przedszkolu

                                godz.15.30 Msza św. w Przedszkolu

                                Przyjdziecie?... SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

22.12 O godz. 15.30 -  Zapraszamy bardzo serdecznie Rodziców i Dziadków na Jasełka Bożonarodzeniowew wykonaniu naszych dzieci. Po Jasełkach tradycyjne łamanie opłatkiem i życzenia Świąteczne.

23.12 O godz. 10 - Odwiedzi nas ulubiony przez wszystkie dzieci Święty – Mikołaj i grzeczne dzieci obdaruje prezentami ;-)

24.12/ Wigilia/ Pracujemy do godz. 15

 

 

TEMAT: Mierzymy czas

 

 

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

 • Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

 • Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określeniem czasu

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

 • Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

 • „K jak kot” - poznanie litery „K” i „k”

 

 

 

Krąg tematyczny: Choinkowe czary

 

 

 • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

 • Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami

 • Świadome odgrywanie roli współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności

 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

 • Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

 • Poznanie litery „L” i „l”

 • Wprowadzenie cyfry 6 – ćwiczenia graficzne

 

 

 

 

9.12 / ŚRODA /godz.10 -  Odwiedzą nas owieczka ( Beza), koziołek ( Ufo ), prosiaczek ( Łobuz ), oraz pieski ( Daisy i Elf ).

 

10.12 / CZWARTEK/ godz 9 -  W ramach cyklu interaktywnych, pokazowych spotkań edukacyjnych z Edu Fun - będziemy gościć Królową Śniegu wink

 

16.12 / Środa /godz. 15.30 - Zapraszamy na Mszę Świetą w intencji naszych Dzieci i ich Rodzin, oraz Pracownikow naszego przedszkola.

 

22.12 / Wtorek / godz. 15 .30 - Zapraszamy Rodziców na Jasełka i Spotkanie Opłatkowe

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - BIEDRONKI

 

 

 

 

600- 800

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 830

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

830- 900

 

Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów, oraz procesów poznawczych

900- 915

 

Ćwiczenia poranne

915-930

 

II Śniadanie

930-1015

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1015-1100

R

Zabawy ruchowe na placu zabaw lub spacer i obserwacje przyrodnicze

1100-1130

 

Obiad I (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1130-1215

Z

Zabawy dowolne na sali

1215-1230

D

Zabawa dydaktyczna

1230 - 1300

 

Obiad II (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1300-1330

 

Relaks, bajkoterapia – 2 razy w tygodniu, słuchanie muzyki - wyciszenie

1330-1430

 

Zabawy dowolne/Zajęcia dodatkowe /

1430-1500

 

Podwieczorek (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1500-1615

R

Zabawy ruchowe na placu zabaw

1615-1700

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.