Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:

 Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

 Statutu Przedszkola Sióstr Elżbietanek uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014r.

 

 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, oraz nowa lokalizacja przedszkola

 

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku zostało powołane do życia w 02.1951r i prowadziło działalność do 1961 roku. W 1961roku zostało upaństwowione, a zajmowany własny lokal Zgromadzenia przekazany został na mocy decyzji administracyjnej na cele oświatowe. Do roku 1990 funkcjonowało w nim Przedszkole Państwowe nr 39.

Od 1.09.1990 wznowiło działalność, jako ogólnodostępne przedszkole pod nazwą; Niepaństwowe Przedszkole Sióstr Elżbietanek

24.07.1992 decyzją Kuratora Oświaty, Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety zostało uznane za przedszkole publiczne.

W wyniku decyzji władz Zgromadzenia o zbyciu nieruchomości na ul. Targ Sienny 5 w Gdańsku, przedszkole, w którym służyłyśmy 120 dzieciom, dnia 20.09.2014 r. zostało przeniesione do wyremontowanego budynku, którego właścicielem jest Zgromadzenie na ul. Opacką 5 do dzielnicy Gdańska; Oliwa.

 

Organizacja i zasoby osobowe i rzeczowe przedszkola

Obecnie jest to dwukondygnacyjny, wolnostojący obiekt w bardzo spokojnej okolicy. Placówka cieszy się dobrą opinią rodziców. W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział. Do przedszkola uczęszcza około 20 dzieci. Jest kilkoro dzieci, które przeszły z nami z poprzedniej lokalizacji, pozostałe są z okolicy. 

Naszym klientom oferujemy: dobrze wyposażone w nowoczesne mebelki, kąciki zainteresowań sale zajęć i zabaw, bardzo dobre wyposażenie gimnastyczne w twardy i miękki sprzęt do zabaw i ćwiczeń, pracownię logopedyczną, sale wyposażone w sprzęt audiowizualny, dwie szatnie dla dzieci, duży, zielony ogród przedszkolny podzielony na strefy; ciszy, domków do zabawy, huśtawek, małego ogrodnika, aktora, saneczkową, małego alpinisty, tablice do rozwijania talentów plastycznych, oraz wytyczone ścieżki do nauki jazdy na rowerze, hulajnodze, z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym, parking do jazdy traktorami i samochodami.

Położenie przedszkola w sąsiedztwie z lasem i niedaleko od parku sprzyja prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Teren dookoła budynku i w ogrodzie przedszkolnym gdzie znajdują się ciekawe rośliny ozdobne, grządki z ziołami, warzywami zasianymi przez dzieci, oraz fontanna, służą nabywaniu przez dzieci wrażliwości na piękno i estetykę otoczenia, a także służą nabywaniu wiedzy, umiejętności, szacunku, oraz nabywaniu postawy odpowiedzialności i troski o przyrodę, a także wyciszeniu i odpoczynkowi.

Posiadamy kompetentną kadrę pedagogiczną, która podejmuje starania by stworzyć życzliwą atmosferę i zapewnić poczucie bezpieczeństwa, oraz klimat partnerskiego współdziałania. Kadra nieustannie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania

Mamy także sumienną, sympatyczną, otwartą na potrzeby dzieci kadrę administracyjno-obsługową.

Gwarantujemy dobrą kuchnię i ciekawe zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych nauczycieli.

 

Misją przedszkola jest:

• wspomaganie na zasadach partnerskich domu rodzinnego w zakresie: opieki i edukacji małego dziecka, zmierzającej do wychowania optymistycznej, dojrzałej osobowości zdolnej do samowychowania

• uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb rodziców i środowiska

• wychowanie do personalistycznej relacji z Bogiem i szacunku dla niepowtarzalności i piękna drugiego człowieka

• rozbudzanie szacunku dla prawa Bożego, które chroni i zabezpiecza wolność człowieka

• promocja zdrowego stylu życia, przygotowanie do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnienie integralnego, bezpiecznego rozwoju wszystkim przedszkolakom

• rozbudzanie zainteresowania, fascynacji i postawy szacunku dla świata przyrody

• przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów, ale również radzenia sobie z porażkami

• kształtowanie w dzieciach wytrwałości, życzliwości i opiekuńczości

 

Wizja przedszkola

 • W przedszkolu każde powierzone nam dziecko postrzegamy, jako jedyny, niepowtarzalny dar i zadanie powierzone nam przez Boga, dlatego staramy się stale odkrywać, kim naprawdę jest poszczególne dziecko – poznawać jego osobowość, odkrywać talenty i uczyć je poruszania się w świecie zewnętrznym, w harmonii i miłości z innymi dziećmi, a także z dorosłymi.
 •  Priorytetem naszej pracy jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z odkrytymi talentami, jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 •  Podstawą realizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego jest prawda o człowieku, którego źródłem, sensem i celem ostatecznym jest Bóg, jak również prawda o możliwościach jego rozwoju.
 • Korzystając z szansy, jakie daje nam położenie rozwijamy u dzieci wrażliwość na piękno i bogactwo otaczającego nas świata przyrody, oraz poczucie odpowiedzialności i troskę o to, co został nam powierzone.
 • Założenia dotyczące pracy naszego przedszkola realizujemy we współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i ze środowiskiem lokalnym
 • Zatrudniamy wykfalifikowanych, kompetentnych i odpowiedzialnych nauczycieli, którzy towarzysząc dzieciom w procesie wychowania również wychowują się: są „z „ przedszkolakami, a nie jedynie „dla” przedszkolaków.
 • Systematycznie doskonalimy organizację i przebieg procesów wspomagania, oraz edukacji dzieci
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, podejmują trud budowania dobrych relacji opartych na wzajemnym porozumieniu, szacunku, zaufaniu i lojalności

 

Opracowana koncepcja pracy przedszkola zakłada, że przedszkole to miejsce, w którym;

 • mamy świadomość, że zostaliśmy stworzeni z miłości i dla miłości; zostaliśmy posłani do siebie nawzajem by być odbiciem miłości Pana Boga, więc ten wycinek wieczności-, jakim jest czas życia na ziemi staramy się przeżywać w atmosferze empatii, wzajemnej odpowiedzialności i radosnej pomocy 
 • wszyscy tworzymy atmosferę serdecznej życzliwości i szacunku sprzyjającą zdobywaniu z entuzjazmem umiejętności, wiedzy, osiąganiu sukcesów i wypracowywaniu postaw szacunku oraz kultury osobistej
 • kształtujemy wrażliwość dzieci na piękno i bogactwo otaczającego nas świata a także na niepowtarzalne piękno każdego człowieka
 •  wspieramy integralny, harmonijny rozwój
 • zaspakajamy naturalną dziecięcą potrzebę działania i realizowania siebie poprzez różne formy zabawy; jako malarze, konstruktorzy, architekci, lekarze, sportowcy, rzeźbiarze, aktorzy, leśnicy i weterynarze
 • dzieci doświadczają radości i satysfakcji z sukcesów, które są rezultatem ich pracy, w wyniku, czego wzmacniają poczucie własnej wartości i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • mają możliwość prezentacji swoich wielorakich talentów podczas imprez przedszkolnych, konkursów, wystaw i galerii
 • staramy się nieustannie doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje by stosować twórcze i aktywizujące metody zabawy, które będą wszechstronnie stymulowały rozwój dziecka i podnosiły poziom naszej pracy
 • rozwijamy pasje i zainteresowania, zdolność kreatywnego myślenia oraz przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole
 • integrujemy rodziny podczas organizowanych imprez i uroczystości i codziennej bliskiej współpracy dla dobra dzieci

 

Sylwetka Absolwenta Przedszkola

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci szczęśliwe z wiedzą i umiejętnościami, które zapewniają im i ich rodzicom komfort psychiczny dotyczący kolejnego etapu edukacji i dają pewność ze są przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.

 

Nasz Absolwent:

- czerpie radość z faktu, że nie jest przypadkowym bytem, ale chcianym i kochanym dzieckiem Boga, dba o personalną relację z Bogiem, co się przejawia w jego postawach i odniesieniu do innych   

- posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, jest dobrze przygotowaniu do nauki w szkole

- stara się żyć zgodnie z zasadami Dekalogu, ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie wymogom szkolnym

- posiada umiejętność koncentracji, uważnego słuchania i logicznego myślenia

- potrafi cieszyć się podczas odkrywania piękna przyrody, chętnie przebywa w naturalnym środowisku, ma świadomość, że jest ono bezinteresownym darem Boga i zobowiązuje do troski i ochrony

- posiada motywacje do uczenia się i wysiłku, a zdobyta wiedze potrafi dobrze wykorzystać w praktyce

- ma świadomość, że o wartości człowieka nie decyduje zasobność jego portfela, że każdy jest ukochanym niepowtarzalnym dzieckiem Boga, wyposażonym w różne talenty

- potrafi współpracować w grupie, cieszy go bardziej radosna, twórcza współpraca, niż rywalizacja

- posiada umiejętność radzenia sobie z trudnościami i twórczego rozwiazywania zadań i konfliktów

- ma świadomość, że nie tylko on ma prawa, że nie jest samotna wyspą, stara się szanować prawa każdego człowieka i spieszyć innym z koleżeńską pomocą

- zachowuje zasady bezpieczeństwa higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

 

Obszary działalności i cele główne realizowane przez przedszkole

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, oraz innej działalności statutowej

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa
 • Zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

Podejmujemy starania o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych w naszym przedszkolu, które służą realizacji przyjętej koncepcji pracy. Procesy edukacyjne są planowane, a oferta edukacyjna jest adekwatna do potrzeb wychowanków i środowiska a także dostosowana do wieku przedszkolaków.

Pracownicy przedszkola permanentnie analizują, oceniają i doskonalą efekty swojej pracy.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. Współpracuje z sąsiadująca Szkołą Podstawową nr 23, Przedszkolem „Pod Kasztanami”, Parafią Trójcy Świętej, na terenie, której pracujemy, Gdańskim Seminarium Duchownym, Biblioteką oliwską, Miejską Strażą Pożarną, hospicjum

 

4. Współpraca z rodzicami

Uwzględnimy oczekiwania rodziców, zapraszamy do uczestnictwa w działaniach przedszkola, oraz zachęcamy do wykazania się własna inicjatywą. Rodzice mają wpływ na koncepcje pracy przedszkola. Podczas systematycznych codziennych spotkań współpracujemy z rodzicami w trosce o aktualne potrzeby dzieci jak i o ich przyszłość. Rodzice na bieżąco współdecydują o sprawach przedszkola, współtworząc festyny, przedstawienia okolicznościowe, włączając się w pomoc podczas wycieczek.