Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku zostało powołane do życia w 02.1951 r i prowadziło działalność do 1961 roku. W 1961 roku zostało upaństwowione, a zajmowany własny lokal Zgromadzenia przekazany został na mocy decyzji administracyjnej na cele oświatowe. Do roku 1990 funkcjonowało w nim Przedszkole Państwowe nr 39.

 

Od 1.09.1990 wznowiło działalność, jako ogólnodostępne przedszkole pod nazwą; Niepaństwowe Przedszkole Sióstr Elżbietanek

24.07.1992 decyzją Kuratora Oświaty, Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety zostało uznane za przedszkole publiczne.

W wyniku decyzji władz Zgromadzenia o zbyciu nieruchomości na ul. Targ Sienny 5 w Gdańsku, przedszkole, w którym służyłyśmy 120 dzieciom, dnia 20.09.2014 r. zostało przeniesione do wyremontowanego budynku, którego właścicielem jest Zgromadzenie na ul. Opacką 5 do dzielnicy Gdańska; Oliwa.

Organizacja i zasoby osobowe i rzeczowe przedszkola

 Obecnie jest to dwukondygnacyjny, wolnostojący obiekt w bardzo spokojnej okolicy. Placówka cieszy się dobrą opinią rodziców. W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział. Do przedszkola uczęszcza około 20 dzieci. Jest kilkoro dzieci, które przeszły z nami z poprzedniej lokalizacji, pozostałe są z okolicy. 

Naszym klientom oferujemy: dobrze wyposażone w nowoczesne mebelki, kąciki zainteresowań sale zajęć i zabaw, bardzo dobre wyposażenie gimnastyczne w twardy i miękki sprzęt do zabaw i ćwiczeń, pracownię logopedyczną, sale wyposażone w sprzęt audiowizualny, dwie szatnie dla dzieci, duży, zielony ogród przedszkolny podzielony na strefy; ciszy, domków do zabawy, huśtawek, małego ogrodnika, aktora, saneczkową, małego alpinisty, tablice do rozwijania talentów plastycznych, oraz wytyczone ścieżki do nauki jazdy na rowerze, hulajnodze, z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym, parking do jazdy traktorami i samochodami.

Położenie przedszkola w sąsiedztwie z lasem i niedaleko od parku sprzyja prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Teren dookoła budynku i w ogrodzie przedszkolnym gdzie znajdują się ciekawe rośliny ozdobne, grządki z ziołami, warzywami zasianymi przez dzieci, oraz fontanna, służą nabywaniu przez dzieci wrażliwości na piękno i estetykę otoczenia, a także służą nabywaniu wiedzy, umiejętności, szacunku, oraz nabywaniu postawy odpowiedzialności i troski o przyrodę, a także wyciszeniu i odpoczynkowi.

Posiadamy kompetentną kadrę pedagogiczną, która podejmuje starania by stworzyć życzliwą atmosferę i zapewnić poczucie bezpieczeństwa, oraz klimat partnerskiego współdziałania. Kadra nieustannie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania

Mamy także sumienną, sympatyczną, otwartą na potrzeby dzieci kadrę administracyjno-obsługową.

Gwarantujemy dobrą kuchnię i ciekawe zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych nauczycieli.

Misją przedszkola jest:

•               wspomaganie na zasadach partnerskich domu rodzinnego w zakresie: opieki i edukacji małego dziecka, zmierzającej do wychowania optymistycznej, dojrzałej osobowości zdolnej do samowychowania

•               uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb rodziców i środowiska

•               wychowanie do personalistycznej relacji z Bogiem i szacunku dla niepowtarzalności i piękna drugiego człowieka

•               rozbudzanie szacunku dla prawa Bożego, które chroni i zabezpiecza wolność człowieka

•               promocja zdrowego stylu życia, przygotowanie do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnienie integralnego, bezpiecznego rozwoju wszystkim przedszkolakom

•               rozbudzanie zainteresowania, fascynacji i postawy szacunku dla świata przyrody

•               przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów, ale również radzenia sobie z porażkami

•               kształtowanie w dzieciach wytrwałości, życzliwości i opiekuńczości

Wizja przedszkola

•               W przedszkolu każde powierzone nam dziecko postrzegamy, jako jedyny, niepowtarzalny dar i zadanie powierzone nam przez Boga, dlatego staramy się stale odkrywać, kim naprawdę jest poszczególne dziecko – poznawać jego osobowość, odkrywać talenty i uczyć je poruszania się w świecie zewnętrznym, w harmonii i miłości z innymi dziećmi, a także z dorosłymi.

•               Priorytetem naszej pracy jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z odkrytymi talentami, jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

•               Podstawą realizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego jest prawda o człowieku, którego źródłem, sensem i celem ostatecznym jest Bóg, jak również prawda o możliwościach jego rozwoju.

•               Korzystając z szansy, jakie daje nam położenie rozwijamy u dzieci wrażliwość na piękno i bogactwo otaczającego nas świata przyrody, oraz poczucie odpowiedzialności i troskę o to, co został nam powierzone.

•               Założenia dotyczące pracy naszego przedszkola realizujemy we współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i ze środowiskiem lokalnym

•               Zatrudniamy wykfalifikowanych, kompetentnych i odpowiedzialnych nauczycieli, którzy towarzysząc dzieciom w procesie wychowania również wychowują się: są „z „ przedszkolakami, a nie jedynie „dla” przedszkolaków.

•               Systematycznie doskonalimy organizację i przebieg procesów wspomagania, oraz edukacji dzieci

•               Wszyscy przestrzegają praw dziecka, podejmują trud budowania dobrych relacji opartych na wzajemnym porozumieniu, szacunku, zaufaniu i lojalności